Chích sách bảo mật thanh toán

Cam kết bảo mật

Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối Tác Cổng  Thanh Toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn  bảo mật thanh toán thẻ tại matongvang.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.

Quy định bảo mật

– Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm  bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

  • Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch  bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
  • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do  Trustwave cung cấp.
  • Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS để đảm bảo việc truy cập tài  khoản được xác thực.
  • Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
  • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo  quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

– Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của matongvang.com áp dụng với Khách hàng:

  • Mật Ong Vàng cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối Tác  Cổng Thanh Toán cung cấp cho Mật Ong Vàng. Mật Ong Vàng không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách  hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán Khách hàng được thực hiện bởi Đối Tác  Cổng Thanh Toán đã được cấp phép.
  • Đối với thẻ quốc tế: thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của matongvang.com. Đối Tác Cổng  Thanh Toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
  • Đối với thẻ nội địa (internet banking), Mật ong vàng chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và  tên ngân hàng.

Mật ong vàng cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động  thanh toán thực hiện trên trang web matongvang.com.